O CENTRU

Na osnovu Sporazuma o osnivanju Centra dr. Rudolfa Steinera od 07.12.2007. i Dodatka I. Sporazumu o osnivanju Centra dr. Rudolfa Steinera od 17.03.2008. od strane Međimurske županije i Općine Donji Kraljevec osnovana je Ustanova Centar dr. Rudolfa Steinera.

Ustanova Centar dr. Rudolfa Steinera osnovana je zbog organizacije predavanja, seminara i radionica iz područja djelovanja dr. Rudolfa Steinera, te razgledavanje rodne kuće dr. Rudolfa Steinera.Pošaljite nam poruku

ADRESA CENTRA

Prvomajska 4, Donji Kraljevec

EMAIL

[email protected]

NAZOVITE NAS

TEL: +385 40 655 612
FAX: +385 40 655 28
MOB: +385 99 3250 776


VODSTVO

mr.sc. Dijana Posavec - ravnateljica

Amalka Vukelić , dipl.ing.agr.- stručna suradnica


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Centar dr. Rudolfa Steinera uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 23/15, NN 85/15, dalje u tekstu: Zakon)

Zakon propisuje načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanje i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu sa uvjetima i ograničenjima iz Zakona.

Centar dr. Rudolfa Steinera  informira putem službene web stranice (http://centar-rudolf-steiner.com) dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Pravo na pristup ostalim informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Centru dr. Rudolfa Steinera. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Ukoliko se Zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Centra dr. Rudolfa Steinera na sljedeće načine:

  • pisani zahtjev podnosi se na na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu:

Centar dr. Rudolfa Steinera

Prvomajska 4

40 320 Donji Kraljevec

  • pisani zahtjev putem elektroničke pošte također na propisanim obrascima na adresu: [email protected]
  • usmeni zahtjev prima se tijekom radnog vremena od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Centra dr. Rudolfa Stinera nakon čega će biti sastavljen zapisnik. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona 040/655-612.

Centar dr. Rudofa Steinera ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji, naplaćivat će se stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

  • Usluga kopiranja ili printanja A4 stranica 1,00
  • Usluga kopiranja ili printanja A3 stranica 2,00
  • Usluga elektroničkog zapisa na CD-u CD 20,00

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Ustanova će uskratit pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Centar dr. Rudolfa Steinera može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

  1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
  2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
  3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – mr. sc. Dijana Posavec

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2018. GODINU 

Godišnji izvještaj 2018. godina

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2019. GODINU

Godišnji izvještaj 2019. godina

 

 

OSTALI DOKUMENTI

POZIVI NA UPRAVNA VIJEĆA

Poziv na 5. sjednicu UV

Poziv na 6. sjednicu UV

Poziv na 7. sjednicu UV

Poziv na 8. sjednicu UV

Poziv na 9. sjednicu UV

Poziv na 10. sjednicu UV

Poziv na 11. sjednicu UV

Poziv na 12. sjednicu UV

Poziv na 13. sjednicu UV

Poziv na 14. sjednicu UV

Poziv na 15. sjednicu UV

Poziv na 16. sjednicu UV

CJENIK USLUGA JAVNE USTANOVE