Dokumenti

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Centar dr. Rudolfa Steinera uređuje Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 23/15, NN 85/15, dalje u tekstu: Zakon)

Zakon propisuje načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanje i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u skladu sa uvjetima i ograničenjima iz Zakona.

Centar dr. Rudolfa Steinera informira putem službene web stranice (https://centar-rudolf-steiner.com) dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Pravo na pristup ostalim informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Centru dr. Rudolfa Steinera. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. Ukoliko se Zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Centra dr. Rudolfa Steinera na sljedeće načine:

pisani zahtjev podnosi se na na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu:

Centar dr. Rudolfa Steinera

Prvomajska 4

40 320 Donji Kraljevec

pisani zahtjev putem elektroničke pošte također na propisanim obrascima na adresu: [email protected]
usmeni zahtjev prima se tijekom radnog vremena od 7,00 do 15,00 sati u prostorijama Centra dr. Rudolfa Stinera nakon čega će biti sastavljen zapisnik. Zahtjev se može podnijeti i putem telefona 040/655-612.

Centar dr. Rudofa Steinera ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji, naplaćivat će se stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • Usluga kopiranja ili printanja A4 stranica 1,00
 • Usluga kopiranja ili printanja A3 stranica 2,00
 • Usluga elektroničkog zapisa na CD-u CD 20,00

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Ustanova će uskratit pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Centar dr. Rudolfa Steinera može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – mr. sc. Dijana Posavec

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu  

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2018. GODINU
Godišnji izvještaj 2018. godina

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2019. GODINU
Godišnji izvještaj 2019. godina

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2020. GODINU
Godišnji izvještaj 2020. godina

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2021. GODINU
Godišnji izvještaj 2021. godina

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2022. GODINU
Godišnji izvještaj 2022. godina

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2023. GODINU
Godišnji izvještaj 2023. godina

 

JAVNA NABAVA

OPĆI PODACI O NARUČITELJU:

Centar dr. Ruolfa Steinra
Prvomajska 4
40 320 Donji Kraljevec

OIB:26594131791

Telefon: 040/655-612

e-mail: [email protected]

 

NABAVA ISPOD ZAKONSKOG PRAGA

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi – nabava ispod zakonskog praga, Centra dr. Rudolfa Steinera provodi sukladno PRAVILNIKU O PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE (JEDNOSTAVNE) NABAVE CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA

 

Nabava male vrijednosti (bagatelna) za 2018. godinu

Interreg HU-HR CultuREvive Tour – projekt – Podravski motivi
Odluka o odabiru ponude – Podravski motivi- CultuREvive tour
Zapisnik o otvaranju ponuda – Podravski motivi – CultuRevive tour

Interreg HU-HR CultuREvive Tour – projekt – Eco-Etno festival
Odluka o odabiru ponude – Eco-etno festival – CultuREvive tour
Zapisnik o otvaranju ponuda – Eco-etno festival – CultuRevive tour

Interreg HU-HR CultuREvive Tour – projekt – Info Table
Odluka o odabiru ponude – Info table – CultuREvive tour
Zapisnik o otvaranju ponuda – Info table – CultuREvive tour

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISUPAČNOSTI

KLASA: 035-01/20-01/25
UR.BROJ: 2109-19-20-01
Donji Kraljevec 23.09.2020.

Centar dr. Rudolfa Steinera obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine” broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Centra dr. Rudolfa Steinera koje se nalazi na domeni https://centar-rudolf-steiner.com/

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište Centra dr. Rudolfa Steinera koje se nalazi na domeni https://centar-rudolf-steiner.com/ u većoj mjeri je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Prilagodbom CMS platforme, te postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine datoteke (.pdf) nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana jer su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata;
 • dio slika, datoteka i poveznica nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
 • pojedine pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
 • kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupadan osobama koji koriste čitače ekrana;
 • video zapisi nemaju titlove i transkripte.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo QMINI d.o.o. pregledom i procjenom sadržaja i programskog koda.

lzjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020. godine. Centar dr. Rudolfa Steinera će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neuskladen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom da nas obavijeste.

Podnošenjem zahtjeva Centru dr. Rudolfa Steinera možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:
telefonom na broj: +385 40 655 612
emailom na adresu: [email protected]
poštom na adresu: Centar dr. Rudolfa Steinera, Prvomajska 4, 40 320 Donji Kraljevec

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].